کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000131

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/02/01
کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000124

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/01/25
کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000117

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/01/18

استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده باعث از بین رفتن منابع آبی شده است

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده طی این سال ها باعث از بین رفتن بخشی از این آب ها شده است که قوانین محکمی برای آن ها وضع نشده است.

  اخبار آب يزد
  1399/11/18
کمیسیون

کمیسیون مورخ 981017

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1398/10/18
مصوبات مورخ 1397/10/26

مصوبات مورخ 1397/10/26

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1397/10/30