کمیسیون

کمیسیون مورخ 13991023

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1399/11/01
کمیسیون

کمیسیون مورخ 13991017

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1399/11/01

آب انتقالی به استان یزد وصل شد

مدیرعامل آب منطقه ای یزد از وصل شدن آب انتقالی به این استان خبر داد.

  اخبار آب يزد
  1399/10/30
کمیسیون

کمیسیون مورخ 991009

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1399/10/13
کمیسیون

کمیسیون مورخ 991007

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1399/10/13
کمیسیون

کمیسیون مورخ 981017

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1398/10/18
مصوبات مورخ 1397/10/26

مصوبات مورخ 1397/10/26

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1397/10/30