کمیسیون

کمیسیون مورخ 991009

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه محمد صالحی اردی

ابرکوه

5160413

حفر گالری مردود اعلام گردید.

2

چاه ایستگاه حفاظت کاتدیک شرکت گاز میبد

میبد

5020824

با تمدید پروانه حفر چاه موافقت گردید.

3

چاه آشامیدنی عقدا(معروف به میله قنات شاهی)

میبد

5010095

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

4

چاه محمدحسن ارزانی و شرکاء

ابرکوه

5160148

حفر گالری مردود اعلام گردید.

5

چاه عزیزاله عباسی

ابرکوه

5160468

با لایروبی چاه موافقت گردید.

6

چاه اسفندیار سالاری

ابرکوه

5160371

با حفرگالری موافقت گردید.

7

چاه موسسه الزهرا یزد

ابرکوه

5160065

با حفرگالری موافقت گردید.

8

چاه قلی زارع و شرکاء

ابرکوه

5160331

با تمدید پروانه حفر چاه دستی موافقت گردید.

9

چاه آشامیدنی مزرعه آخوند

تفت

5060154

با تمدید پروانه حفر چاه  موافقت گردید.

10

قنات بابک

ابرکوه

5160626

کارشناس اخذ توضیح گردید.

11

قنات حسین آباد کازه

بهاباد

5200156

کارشناس اخذ توضیح گردید.

12

قنات احمدآباد دیزران

تفت

5150518

با حفر پیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2397
  تاریخ خبر : 1399/10/13
 ابراهیمی
 1074