مصوبات مورخ 1397/10/26

مصوبات مورخ 1397/10/26

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

قنات پرک

بهاباد

167/520

با لایروبی و کف شکنی قنات موافقت به عمل آمد

2

قنات مزرعه چاه مور

اشکذر

120/508

کارشناس اخذ توضیح گردید

3

چاه موحدنیا (شماره یک)

مهریز

1041/505

کارشناس اخذ توضیح گردید

4

چاه موحدنیا (شماره دو)

مهریز

1062/505

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه حیدری

خاتم

547/524

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد

6

چاه آشامیدنی مهریز

مهریز

1311/505

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد

7

چاه افتخاری

مهریز

1429/505

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد

8

چاه آشامیدنی گردفرامرز

یزد

330/503

با ادامه بهره برداری از  چاه موافقت به عمل آمد

9

چاه انتظاری

مهریز

459/505

با حفر چاه موافقت به عمل آمد

10

چاه پیروزآباد

مهریز

58/515

با ادامه بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد

11

چاه ترابی

اردکان

221/502

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد

12

چاه آشامیدنی ارنان

مهریز

423/515

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 1693
  تاریخ خبر : 1397/10/30
 ابراهیمی
 1249