نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 95/02/25

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه روشن

ابرکوه

1208/516

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

2

چاه شرکت شهرکهای صنعتی

میبد

690/502

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد.

3

چاه گروه ولی عصر

خاتم

57/524

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد.

4

چاه علی امیری نژاد

ابرکوه

91/516

درخواست کف شکنی مردود اعلام گردید.

5

چاه ماه گل زارع

ابرکوه

329/516

با حفر گالری موافقت به عمل آمد.

6

چاه حسینی زاده

خاتم

240/524

با حفر گالری موافقت به عمل آمد.

7

چاه مسیح آباد

اردکان

306/502

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد.

8

چاه منابع طبیعی

مهریز

62/513

با ادامه بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد.

9

چاه صدری

خاتم

78/524

با ادامه بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد.

10

چاه دلاوری

اردکان

168/502

با لایروبی چاه موافقت به عمل آمد.

11

چاه صادق آباد

خاتم

72/523

با حفر چاه دستی مجاور چاه دستگاهی موافقت به عمل امد.

12

چاه امیرآباد زمانی

مهریز

98/513

تمدید مجوز حفر چاه دستی مجاور چاه دستگاهی مردود اعلام گردید.

13

چاه حسین آباد

مهریز

14/513

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 1375
  تاریخ خبر : 1396/02/27
 ابراهیمی
 2024
  اخبار مرتبط