کمیسیون

کمیسیون مورخ 991007

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره یک سرو سفلی

اردکان

5010026

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه آشامیدنی توتک

خاتم

5240116

کارشناس اخذ توضیح  گردید

3

چاه شماره 3 شرکت گرجین

خاتم

5240104

با حفر چاه دستی موافقت گردید

4

چاه سید جواد حسینی و شرکاء

خاتم

5240590

با تغییر محل چاه موافقت گردید

5

چاه حاجی کارگران و شرکاء

ابرکوه

5160525

با حفر گالری موافقت گردید

6

چاه به جای قنات کاظم آباد گزوئیه

مهریز

5130058

کارشناس اخذ توضیح  گردید

7

چاه بجای قنات سادات آباد ابراهیم آباد

مهریز

5130050

کارشناس اخذ توضیح  گردید

8

چاه سعید آباد بهادران

مهریز

5130129

با لایروبی چاه موافقت گردید

9

قنات حسین آباد شیطور

بافق

5180389

با حفر پیشکار موافقت گردید

10

قنات تاج آباد

خاتم

5240553

با بغل بری قنات موافقت گردید

11

واحد پرورش بره پرواری خانم فاطمه تاجدار

اردکان

1054213

با تامین آب واحد پرورش بره پرواری موافقت گردید

 
کد خبر: 2396
  تاریخ خبر : 1399/10/13
 ابراهیمی
 1015