کمیسیون

کمیسیون مورخ 990925

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره 6 مهریز

مهریز

5050258

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

2

چاه آشامیدنی چنار ناز

خاتم

5230133

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

3

چاه شماره 3 قوامین زارچ

یزد

5030302

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه آشامیدنی بندرآباد

اشکذر

5030147

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

5

چاه بحری زاده

یزد

5040257

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

6

چاه محمدعلی ناظم پور

ابرکوه

5160701

با تمدید پروانه تغییرمحل موافقت گردید.

7

چاه عباس مهرپور و شرکاء

ابرکوه

5160547

با تمدید پروانه تغییرمحل موافقت گردید.

8

چاه سیدعلی جلال زاده

ابرکوه

5160632

با حفرگالری موافقت گردید.

9

چاه انجیره پائین هرابرجان

خاتم

5230192

با حفرگالری موافقت گردید.

10

چاه محمدآباد

خاتم

5240099

پرونده اعاده گردید.

11

چاه به جای قنات محمدآباد

بافق

5180104

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

12

قنات مزرعه میرزا ندوشن

میبد

5170051

با پینه برداری و بغل بری قنات موافقت گردید.

13

قنات بغدادآباد

مهریز

5050170

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید.

14

چاه غیرمجاز منصور ابویی

مهریز

5051628

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

15

قنات بیده دوبنه بیداخوید

تفت

5151407

حفر پیشکار مردود اعلام گردید.

16

قنات احمدآباد تنگ چنار

مهریز

5050190

با کف شکنی و حفر پیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2382
  تاریخ خبر : 1399/09/26
 ابراهیمی
 715