کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030308

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات فهرج (شماره یک فهرج)

یزد

5040149

با حفر چاه کمکی و گالری موافقت گردید

2

چاه آب آشامیدنی حجت آباد پیشکوه

تفت

5060058

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

3

چاه آب آشامیدنی ربیع آباد زردین

تفت

5150069

کارشناس اخذ توضیح گردید

4

چاه آب آشامیدنی شماره 3 میررحیم منشاد

مهریز

5070420

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه آب آشامیدنی استخر نورکی منشاد

مهریز

5071135

کارشناس اخذ توضیح گردید

6

چاه به جای قنات رحیمی هرات

خاتم

5240536

با تمدید مجوز کف شکنی موافقت گردید

7

چاه شماره یک شرکت امداد

مروست

5230088

با حفر چاه کمکی موافقت گردید

8

چاه علیرضا بیگی و شرکا (ماک)

خاتم

5240391

با حفر گالری موافقت گردید

9

قنات سبزآباد هرات

خاتم

5240558

با حفر پیشکار موافقت گردید

 
کد خبر: 3415
  تاریخ خبر : 1403/03/12
 ابراهیمی
 66