کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000131

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه اضطراری شماره 5 یزدگرد

یزد

5040703

با حفر چاه موافقت گردید.

2

چاه شماره 5 کوثر

اردکان

5020426

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

3

چاه حاجی تقی برزگر

میبد

5020599

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه ولی عصر کچیب

اردکان

5020032

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

5

چاه محمد گلکاریه

مهریز

5050380

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

6

چاه آب منطقه ای ( شماره 3 اسمالون)

خاتم

5230507

با حفر چاه موافقت گردید.

7

چاه علیرضا بیگی و شرکاء ( ماک)

خاتم

5240391

کارشناس اخذ توضیح گردید.

8

چاه شماره یک قاسم آباد

خاتم

5240102

با حفر گالری موافقت گردید.

9

چاه بهنام برومند و شرکاء

خاتم

5230376

حفرگالری مردود اعلام گردید.

10

چاه مشاع جوانان فردوسیه

بهاباد

5200150

پرونده اعاده گردید.

11

قنات سیدآباد

بافق

5180518

با بغل بری قنات موافقت گردید.

 
کد خبر: 2489
  تاریخ خبر : 1400/02/01
 ابراهیمی
 856