کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030223

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه درویش حیدری و شرکاء

خاتم

5240442

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

2

چاه شرکت پش ریسی میهن یزد

یزد

5040160

پرونده اعاده گردید

3

چاه شرکت درآب یزد

مهریز

5130078

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه شماره یک کوثر

بافق

5180206

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه آب آشامیدنی گل افشان منشاد

مهریز

5070116

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی مزرعه حسن سانیج

تفت

5060076

با تغییر محل چاه موافقت گردید

7

چاه مهدی قلی اکبری و شرکاء

خاتم

5240597

با حفر گالری موافقت گردید

8

چاه به جای قنات ابراهیم آباد چهل گزی

مهریز

5150001

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

چاه امامزاده سید نصراله

یزد

5040329

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 3396
  تاریخ خبر : 1403/02/25
 ابراهیمی
 103