کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030218

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات احمدآباد ملاباشی

یزد

5040107

با حفر گالری موافقت گردید

2

چاه آب آشامیدنی جدید خرانق

اردکان

5220133

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

3

چاه ناحیه صنعتی دهشیر

تفت

5161231

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه حفاظت کاتدیک گاز شهرک صنعتی تفت ـ 2

تفت

5060978

با حفر چاه موافقت گردید

5

چاه غیرمجاز محمد رضا باغیانی

تفت

5060953

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

6

چاه غیرمجاز علی عابدینی

تفت

5060957

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

7

چاه  علی حیدری و شرکاء

خاتم

5240169

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3392
  تاریخ خبر : 1403/02/23
 ابراهیمی
 82