کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020821

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شرکت ملی نفت

یزد

5040199

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه سازمان انرژی اتمی

اردکان

5210024

با تغییر میزان بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه شماره 3 مرتضی هاشمی

ابرکوه

5161113

با حفر گالری موافقت گردید

4

چاه مصطفی قلی زاده و شرکاء

ابرکوه

5160977

با حفر گالری موافقت گردید

5

چاه عباس زارع زاده و حسن بمانی

ابرکوه

5160349

با حفر گالری موافقت گردید

6

چاه به جای قنات ده عرب

ابرکوه

5160264

با حفر گالری موافقت گردید

7

چاه میان دشت اردی

ابرکوه

5160999

کارشناس اخذ توضیح گردید

8

چاه غیرمجاز محمدرضا تقی زاده

تفت

5071565

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

چاه شماره 4 مرتاضیه

تفت

5160765

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

10

چاه آب آشامیدنی شماره یک سانیچ

تفت

5060176

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

11

چاه آشامیدنی شماره 12 تفت

تفت

5060292

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

12

چاه شرکت سیمرغ

مهریز

5150912

با تغییر میزان بهره برداری از چاه موافقت گردید

13

چاه آب آشامیدنی شماره 9 تفت

تفت

5060431

با تغییر روش حفاری موافقت گردید

14

چاه حبیب سالاری

ابرکوه

5160357

با لایروبی چاه موافقت گردید

15

چاه غیرمجاز امیرزارع

تفت

5151479

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

16

قنات کلاهک علیا سانیج

تفت

5060573

با حفر پیشکار موافقت گردید

17

قنات علی ملایی

مروست

5230366

با کف شکنی قنات موافقت گردید

18

قنات محمدآباد حومه یزد

یزد

5040153

با کف شکنی قنات موافقت گردید

 
کد خبر: 3233
  تاریخ خبر : 1402/08/23
 ابراهیمی
 89