کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010913

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آب آشامیدنی شماره 3 نصرآباد

تفت

5060922

با حفر چاه موافقت گردید

2

چاه آب آشامیدنی رئیس آباد هاشم آباد

ابرکوه

5160305

با تغییر محل چاه موافقت گردید

3

چاه آب آشامیدنی محله تل زرد طزرجان

تفت

5070352

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه آب آشامیدنی روستاهای مهرآباد نصرت آباد، اردی و بداف

ابرکوه

5160630

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه رضا حسنی

بافق

5180482

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی میرسمیع بنادک سادات

مهریز

5070249

پرونده اعاده گردید

7

چاه غیرمجاز سعید ثوابی نسب

تفت

5071453

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه محمود کرباسی

میبد

5020337

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

قنات مزرعه علی قلی

اردکان

5220157

با حفر پیشکار موافقت گردید

10

قنات روستای پتکستان

اردکان

5220147

با حفر پیشکار موافقت گردید

11

قنات علی آباد

خاتم

5240051

حفر پیشکار مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 2964
  تاریخ خبر : 1401/09/15
 ابراهیمی
 89