کمیسیون

کمیسیون مورخ 14001014

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه حسین قائم محمدی (شرکت سرامیک آبنوس ابرکوه)

ابرکوه

5160508

با  اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

2

چاه محمود زارع بیدکی

مهریز

5050412

کارشناس اخذ توضیح گردید

3

چاه علی رحیمی و نصرت رحیمی

مهریز

5050340

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

چاه حسن اخوان بهابادی

بهاباد

5200003

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

قنات محمدآباد

یزد

5040153

با حفر پیشکار موافقت گردید

6

قنات حسین آباد پایین گود گینستان

بهاباد

5200257

با تغییر محل چاه موافقت گردید

7

چاه آشامیدنی چاهوک، پندر و مهدی آباد

تفت

5151080

با تغییر محل چاه موافقت گردید

8

واحد تولید مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه‌بندی شده  شرکت بازرگانی پژوهشی کتیبه فردا

اردکان

1063503

پرونده اعاده گردید

9

قنات مزرعه سید مهریز

مهریز

5051165

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

 
کد خبر: 2713
  تاریخ خبر : 1400/10/18