کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000909

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره ا اکتشافی تفت

تفت

5060483

پرونده اعاده گردید.

2

چاه آشامیدنی شماره 13 تفت

تفت

5060381

پرونده اعاده گردید.

3

چاه آشامیدنی شماره 15 تفت

تفت

5060459

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه ناصر قره‌چاهی و شرکاء( لیلاند)

خاتم

5240358

بغل‌کنی چاه مردود اعلام گردید.

 
کد خبر: 2679
  تاریخ خبر : 1400/09/10