کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030211

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه گروه مشاع شماره 2 گود خارشتر

ابرکوه

5160737

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه مرغداری شرکت تعاونی 65 مهریز

مهریز

5050081

کارشناس اخذ توضیح گردید

3

چاه کشت و صنعت بهاردشت (چاه شماره 3 شرکت ایثار)

مروست

5230103

کارشناس اخذ توضیح گردید

4

چاه درویش حیدری و شرکاء

خاتم

5240442

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه حفاظت کاتدیک شرکت گاز

میبد

5020902

با حفر چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی روستای عبدالله

تفت

5150384

با کف شکنی چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی محله حسین آباد و افضل آباد طزرجان

تفت

5070589

با حفر گالری موافقت گردید

8

چاه شرکت سیمرغ

مهریز

5150912

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

9

چاه غیرمجاز محمدرضا برزگر

مهریز

5071586

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

10

قنات صدرآباد بافق

بافق

5180293

با حفر پیشکار موافقت گردید

11

چاه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان (تثبیت شن گردفرامرز)

یزد

5030143

تغییر کاربری چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3377
  تاریخ خبر : 1403/02/16
 ابراهیمی
 102