کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000429

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات بموئیه

بهاباد

5200011

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

2

چاه گروه کشاورزی سلمان

خاتم

5240066

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

3

قنات اردان

تفت

5150022

با لایروبی قنات موافقت گردید.

4

چاه به جای قنات کاظم آباد گروئیه

مهریز

5130058

پرونده اعاده گردید.

5

چاه جمشید امانت

یزد

5040215

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

6

چاه غیرمجاز محمدحسین دهقانی زاده

مهریز

5051515

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

7

چاه حسین کریمی و شرکاء

ابرکوه

5160538

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

8

چاه فاطمه امیدوار

ابرکوه

5160118

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید.

9

چاه حمید و مجید شیخی

ابرکوه

5160307

با حفر گالری موافقت گردید.

10

چاه اسماعیل پور رضایی و شرکاء

ابرکوه

5160243

با لایروبی چاه موافقت گردید.

11

چاه مشاع همت علی مطیعی

ابرکوه

5160649

حفر گالری مردود اعلام گردید.

12

چاه غلامحسین سلمانی و شرکاء

ابرکوه

5160648

لایروبی چاه مردود اعلام گردید.

13

چاه سیدجمال الدین عظیمی

ابرکوه

5160425

لایروبی چاه مردود اعلام گردید.

14

قنات اکبرآباد

خاتم

5240348

با حفر پیشکار موافقت گردید.

15

واحد پرورش بوقلمون گوشتی آقای محمدرضا رحیمی ندوشن

میبد

1041671

با تامین آب واحد پرورش بوقلمون موافقت گردید.

 
کد خبر: 2584
  تاریخ خبر : 1400/05/05