کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030419

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه سید محمد تقی قوامی

ابرکوه

5160507

با کف شکنی چاه دستی موافقت گردید

2

چاه جلال آباد میانی

مروست

5230215

با حفر گالری موافقت گردید

3

چاه احمدآباد علیا مروست

مروست

5230220

با حفر گالری موافقت گردید

4

چاه علی پوررضایی

ابرکوه

5160190

با حفر گالری موافقت گردید

5

چاه ماه گل زارع و شرکا

ابرکوه

5160329

با حفر گالری موافقت گردید

6

چاه عباس کارگر

ابرکوه

5160512

پرونده اعاده گردید

7

چاه بجای قنات مرادآباد گردکوه

مهریز

5050221

با حفر چاه کمکی و گالری موافقت گردید

8

چاه آب آشامیدنی مزرعه کلانتر

میبد

5020303

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

9

چاه بجای قنات احمدآباد دهنو

میبد

5020276

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

10

چاه شرکت کشت و صنعت بهاردشت( ایثار)

مروست

5230103

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

11

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره یک زون حاجی آباد

اشکذر

5030488

با حفر چاه موافقت گردید

12

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره دو زون حاجی آباد

اشکذر

5030489

با حفر چاه موافقت گردید

13

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره سه زون حاجی آباد

اشکذر

5030490

با حفر چاه موافقت گردید

14

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره چهار زون حاجی آباد

اشکذر

5030491

با حفر چاه موافقت گردید

15

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره پنج زون حاجی آباد

اشکذر

5030508

با حفر چاه موافقت گردید

16

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره شش زون حاجی آباد

اشکذر

5030509

با حفر چاه موافقت گردید

17

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره هشت زون حاجی آباد

اشکذر

5030510

با حفر چاه موافقت گردید

18

چاه شرکت آب منطقه ای یزد شماره نه زون حاجی آباد

اشکذر

5030511

با حفر چاه موافقت گردید

19

قنات مهدی آباد شیخی

تفت

5150322

با حفر پیشکار موافقت گردید

20

قنات بورموشی هرات

خاتم

5240009

لایروبی قنات مردود اعلام گردید

21

قنات رضاآباد تنگ ماهور

مروست

5230373

حفر چاه کمکی برای قنات مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3455
  تاریخ خبر : 1403/04/20
 ابراهیمی
 52