کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030410

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه کوره آجر یزد (کربلایی)

یزد

5040408

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

2

چاه شماره سه احباب

اردکان

5020448

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه به جای قنات نوش آباد

ابرکوه

5160627

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه ایرج سرهنگی

ابرکوه

5160361

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه به جای قنات جعفرآباد شورک

میبد

5020211

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

6

چاه فضای سبز شهرداری ( پارک محمد آباد)

بهاباد

5200015

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه جمشید امانت

یزد

5040215

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه پرورش ماهی شرکت زرین حور یزد (مقدسی و شرکاء)

تفت

5161014

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه به جای قنات  صادق آباد

خاتم

5240564

با حفر گالری موافقت گردید

10

چاه شماره دو گودخارشتری

ابرکوه

5160737

با حفر گالری موافقت گردید

11

چاه شرکت دامپروری بهادر

مهریز

5130040

پرونده اعاده گردید

12

چاه شرکت تعاونی پیشگامان بندرخشک کوثر

مهریز

5051389

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 3444
  تاریخ خبر : 1403/04/12
 ابراهیمی
 50