کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030327

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه پهنه دام سبک میبد

میبد

5020914

با حفر چاه موافقت گردید

2

چاه حفاظت کاتدیک شرکت گاز

اردکان

5020912

با حفر چاه موافقت گردید

3

چاه بحرینی (شماره یک بندرآباد رستاق)

اشکذر

5030169

با تغییرمحل چاه موافقت گردید 09131510085

4

چاه امان ا... قلی زاده و شرکاء

ابرکوه

5160234

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه شماره دو محمد کریم کریمی و شرکاء

ابرکوه

5161176

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

6

چاه فخرآباد چاهک

خاتم

5240136

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی روستای صدرآباد

اشکذر

5030091

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه مجتمع مرغداری های فخرآباد

اردکان

5010113

پرونده اعاده  گردید

9

چاه سنگبری حرا

یزد

5040538

پرونده اعاده  گردید

10

چاه آب آشامیدنی شماره پنج آبفا

ابرکوه

5160985

کارشناس اخذ توضیح گردید

11

قنات بورموشی هرات

خاتم

5240009

کارشناس اخذ توضیح گردید

12

قنات چاکری هرات

خاتم

5240544

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

13

چاه صدرآباد امانت

یزد

5040246

انتقال آب چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3430
  تاریخ خبر : 1403/03/29
 ابراهیمی
 84