کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030230

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات ابراهیم آباد چهل گزی

مهریز

5150001

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

 09131535412

2

چاه شهرک صنعتی یزد ـ مهر

مهریز

5051207

پرونده اعاده گردید

3

چاه خدامراد بابری و شرکاء

خاتم

5240387

با حفر گالری موافقت گردید

4

چاه آب آشامیدنی شماره دو اسلامیه

تفت

5060617

با حفر گالری موافقت گردید

5

چاه حسن آغاز و شرکاء (لیلاند)

خاتم

5240203

با حفر چاه کمی و گالری موافقت گردید

6

چاه کارخانه یخ

مروست

5230079

پرونده اعاده گردید

7

چاه گروه شهید باهنر چاه بیگی

تفت

5160037

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

قنات فتح آباد

خاتم

5240570

با حفر پیشکار موافقت گردید

9

قنات باجگان

بافق

5180414

با حفر پیشکار موافقت گردید

10

قنات اسناد ابوطالبی

تفت

5060963

با شناسایی قنات به عنوان منبع آبی موافقت گردید

 
کد خبر: 3402
  تاریخ خبر : 1403/03/01
 ابراهیمی
 91