کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020807

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

منبع آبی معروف به چاه مور

اشکذر

5080120

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه حبیب سالاری پناه

ابرکوه

5160357

پرونده اعاده گردید

3

چاه شرکت ماهکار

یزد

5040194

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

چاه محمدعلی فرهمند

ابرکوه

5160462

با لایروبی چاه موافقت گردید

5

چاه گروه کشاورزی ابوالفضل بندگلوله ای

خاتم

5240068

با لایروبی چاه موافقت گردید

 
کد خبر: 3227
  تاریخ خبر : 1402/08/16
 ابراهیمی
 194