کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020302

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آب آشامیدنی شماره 6 اردکان

اردکان

5020333

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه آب آشامیدنی شماره 2 اردکان

اردکان

5020327

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه آب آشامیدنی شماره 16 اردکان

اردکان

5020873

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه آب آشامیدنی شماره 1 میبد

میبد

5020339

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه آب آشامیدنی اسلام آباد

اشکذر

5030046

با لایروبی چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی همت آباد و محمدآباد نصرآباد

تفت

5060184

با کف شکنی چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی جدید روستای خمسیان

اشکذر

5080149

با حفر چاه موافقت گردید

8

چاه آب آشامیدنی شماره 2 علی آباد

تفت

5060751

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

چاه سیدعلی دشتی و شرکاء

مهریز

5130048

پرونده اعاده گردید

10

چاه محمدآباد سفلی (بیدک)

مروست

5230125

لایروبی چاه مردود اعلام گردید

11

چاه مجموعه ورزشی کارگران تفت

تفت

5060388

کارشناس اخذ توضیح گردید

12

چاه مجتمع دامداری و مرغداریهای ایثارگران مهریز

مهریز

5050312

کارشناس اخذ توضیح گردید

13

چاه شهرداری ده شیخی

میبد

5020163

پرونده اعاده گردید

14

قنات کبک آباد

مهریز

5050038

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 3116
  تاریخ خبر : 1402/03/07
 ابراهیمی
 107