کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020231

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه رضا حیدری و شرکاء

خاتم

5240524

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید.

2

چاه آب آشامیدنی شماره 5 اشکذر

اشکذر

5030291

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

3

چاه حسن چوپان ( هیراد شیمی - پرسیا شیمی)

زارچ

5030321

پرونده اعاده گردید.

4

چاه آب آشامیدنی استخر نورکی منشادی

مهریز

5071135

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید.

5

چاه آب آشامیدنی شماره 16 اردکان

اردکان

5020873

پرونده اعاده گردید.

6

چاه مزرعه نصرت آباد تنگ چنار

مهریز

5050007

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید.

7

چاه غیرمجاز سیدمحمدمهدی رضوی

بهاباد

5200205

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

8

چاه آب آشامیدنی روستای عبدالله

تفت

5150384

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید.

9

قنات عباس آباد نیر

تفت

5151483

با حفر پیشکار موافقت گردید.

10

قنات برزآباد

تفت

5150837

با بغل بری قنات موافقت گردید.

11

قنات جلیل آباد

ابرکوه

5161104

پرونده اعاده گردید.

12

قنات مزرعه شاه

مهریز

5071236

کارشناس اخذ توضیح گردید.

13

منبع آبی بیشه سبز

یزد

1064029

کارشناس اخذ توضیح گردید.

14

قنات خود سفلی

تفت

5060517

با شناسایی قنات به عنوان منبع آبی موافقت گردید.

 
کد خبر: 3104
  تاریخ خبر : 1402/03/02
 ابراهیمی
 163