کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020217

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه میرزامحمود مهدی زاده و شرکاء

ابرکوه

5160576

با افزایش قدرت منصوبات چاه  موافقت گردید.

2

چاه آب آشامیدنی ده عرب

ابرکوه

5160233

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

3

چاه طهمورث حیدری و شرکاء

خاتم

5240425

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

4

چاه طرح علوفه کاری شرکت تعاونی شماره 9 مهریز

خاتم

5240272

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

5

چاه دشت خمینی

مروست

5230202

با حفر گالری موافقت گردید.

6

چاه  حاجی فضل اللهی ( گرگین)

خاتم

5240446

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه فضای سبز شهرداری ( میدان جانبازصفائیه)

یزد

5040598

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

8

چاه مجتمع دامداری‌های کریم آباد بهاباد

بهاباد

5200267

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

9

چاه شرکت  کاشی خاطره کویر یزد

یزد

5080130

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

10

چاه به جای قنات احمدآباد دهنو ( ده آباد)

اردکان

5020276

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

قنات آب آشامیدنی  محله آمحسن ده بالا

تفت

5070439

با حفر پیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 3096
  تاریخ خبر : 1402/02/19
 ابراهیمی
 173