کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010906

کمیسیون

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

شماره تماس

توضیحات

چاه آب آشامیدنی شماره 3 اردکان

اردکان

5020329

 

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

چاه سعید زارعیان

مهریز

5051702

09133520017

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

چاه شرکت سهامی فخار یزد

یزد

5040123

 

تغییر نوع مصرف چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 2957
  تاریخ خبر : 1401/09/07
 ابراهیمی
 97