کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010627

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه کارگاه شن و ماسه سیدمحمود حیدری

مروست

5230411

کارشناس اخذ توضیح گردید.

2

قنات تراب آباد

بافق

5180280

کارشناس اخذ توضیح گردید.

3

چاه شهرک فولاد ( یزد2)

اشکذر

5080086

کارشناس اخذ توضیح گردید.

4

چاه عبدالحسین ابویی

مهریز

5051072

کارشناس اخذ توضیح گردید.

5

چاه آشامیدنی شماره یک علی آباد

تفت

5060178

کارشناس اخذ توضیح گردید.

6

قنات کری جهاز

مهریز

5050042

حفر پیشکار مردود اعلام گردید.

7

قنات اردان

تفت

5150022

حفرچاه به جای قنات مردود اعلام گردید.

8

چاه کارگاه شن و ماسه و آسفالت چم

تفت

5060504

ادامه حفاری چاه مردود اعلام گردید.

9

قنات خودیان

بافق

5180534

با کف شکنی قنات موافقت گردید.

10

چاه ناصر  قره چاهی و شرکاء ( لیلاند)

خاتم

5240538

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

11

چاه شرکت بامداد پسته برتر جهان ( پوشش کارگر حمید)

مهریز

5050932

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

 
کد خبر: 2906
  تاریخ خبر : 1401/06/29
 ابراهیمی
 92