کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010622

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه عباس فتاحی و شرکاء

ابرکوه

5160461

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

2

چاه علی امیری نژاد

ابرکوه

5160091

با حفر گالری موافقت گردید.

3

چاه محمدباقر محمودی

ابرکوه

5161151

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

4

چاه به جای قنات احمدآباد دهنو

اردکان

5020276

با حفر چاه دستی و گالری موافقت گردید.

5

چاه به جای قنات فیض آباد ترک آباد

اردکان

5020013

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

6

چاه سیدمحمدرضا قیومی

ابرکوه

5160917

کارشناس اخذ توضیح گردید.

7

چاه حسین کریمی

ابرکوه

5160538

کارشناس اخذ توضیح گردید.

8

چاه پرورش ماهی استقامت

بافق

5180237

کارشناس اخذ توضیح گردید.

9

چاه باقر اکرمی ابرکوئی

ابرکوه

5160125

کارشناس اخذ توضیح گردید.

10

چاه احمدرضا مدیح

تفت

5151278

کارشناس اخذ توضیح گردید.

11

چاه حسن خدایی ( معروف به ولیعصر)

اردکان

5020712

کارشناس اخذ توضیح گردید.

12

چاه عباس عزیزی بندرآباد

اشکذر

5030181

کارشناس اخذ توضیح گردید.

13

چاه فاطمیه ( احمدآباد خیرآباد)

بافق

5180001

کارشناس اخذ توضیح گردید.

14

قنات مزرعه کمال مهریز

مهریز

5050041

کارشناس اخذ توضیح گردید.

15

چاه آشامیدنی رئیس آباد حسام آباد

ابرکوه

5160305

کارشناس اخذ توضیح گردید.

16

قنات میررحیمی علیا ( لاهوک)

مهریز

5071456

پرونده اعاده گردید.

17

قنات حسین آباد بالا

بهاباد

5200264

پرونده اعاده گردید.

18

قنات بغدادآباد ( شاخه ارزندازان)

مهریز

5050170

با حفر پیشکار موافقت گردید.

19

قنات میانی مزرعه منگلی میرهاشم

تفت

5150946

با حفر پیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2905
  تاریخ خبر : 1401/06/27
 ابراهیمی
 197