کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010620

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره 12 تفت

تفت

5060292

با حفر چاه دستی و گالری موافقت گردید

2

چاه شماره 2 علی چوب تراش و شرکاء

خاتم

5240347

با حفر چاه دستی موافقت گردید

3

چاه نعمت آباد

مروست

5230190

با حفر گالری موافقت گردید

4

چاه شماره 2 علی کشمیری

ابرکوه

5161138

با لایروبی چاه موافقت گردید

5

چاه شماره 6 مطالعات شرکت همگام کشت

ابرکوه

5160747

با لایروبی گالری چاه موافقت گردید

6

چاه غلامرضا احمدی

ابرکوه

5161050

با لایروبی گالری چاه موافقت گردید

7

چاه مزرعه نوین (زرنگار)

ابرکوه

5160778

با کف شکنی چاه موافقت گردید

8

چاه آب آشامیدنی شماره 1 مورگاوان

تفت

5150997

با تمدید مجوز حفر گالری موافقت گردید

9

چاه صادق آباد هرابرجان

مروست

5230072

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

10

چاه آب آشامیدنی شماره 3 سانیج (چاه قنبر)

تفت

5060353

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

11

چاه آب آشامیدنی باغ مهدی سانیج

تفت

5060241

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

12

چاه آب آشامیدنی محله جان برازان ده بالا

تفت

5070438

پرونده اعاده گردید

13

چاه سنگبری کاویانی (چکاوک)

ابرکوه

5160511

پرونده اعاده گردید

14

چاه آب آشامیدنی شماره 1 بیداخوید

تفت

5150382

پرونده اعاده گردید

15

چاه شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای

اردکان

5210024

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

16

چاه آب آشامیدنی روستای گل افشان منشاد

مهریز

5070116

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

17

چاه آب آشامیدنی شماره 34 یزدگرد

یزد

5040725

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

18

چاه آب آشامیدنی تیزوک

ابرکوه

5161043

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

19

چاه آب آشامیدنی اسلام آباد

اشکذر

5030046

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

20

چاه شرکت صدر صنعت یزد

یزد

5040627

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

21

چاه آب آشامیدنی حسین آباد شورابه

تفت

5060003

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

22

قنات درقد زرداخوید

تفت

5151461

با حفر پیشکار موافقت گردید

23

قنات حق آباد

مهریز

5051168

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

24

قنات کمال آباد

اشکذر

5080087

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

 
کد خبر: 2901
  تاریخ خبر : 1401/06/22
 ابراهیمی
 69