کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010331

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره  1 مزارع شور

مهریز

5051449

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه آشامیدنی شماره 2 نیر

تفت

5150570

کارشناس اخذ توضیح گردید

3

چاه آشامیدنی روستای عصمت آباد باز

تفت

5150120

کارشناس اخذ توضیح گردید

4

چاه به جای قنات نوش آباد

ابرکوه

5160627

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه آشامیدنی شماره 1 سانیج

تفت

5060176

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

6

چاه عباس آباد سریزد

مهریز

5050148

با تمدید مجوز کف شکنی چاه دستی موافقت گردید

7

چاه آشامیدنی شهریاری ـ بختیاری

خاتم

5240122

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه مشترک آشامیدنی شهریاری علیا و سفلی و بختیاری

خاتم

5240263

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

9

چاه آشامیدنی سیاهوئیه

خاتم

5240035

با کف شکنی چاه موافقت گردید

10

چاه حسین کریمی

ابرکوه

5160538

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید

 
کد خبر: 2825
  تاریخ خبر : 1401/04/01
 34