در خرداد ماه سالجاری محقق شد:

صرفه جویی 165 هزار متر مکعبی آب در بهاباد

مدیر منابع آب شهرستان های بافق و بهاباد از صرفه جویی 165 هزار متر مکعبی آب در برداشت از آب های زیرزمینی طی اقدمات حفاظتی در شهرستان بهاباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"مهدی برزگری" گفت:در راستای انجام اقدامات حفاظتی و تعادل بخشی منابع آب و بازدید مستمر گروه های گشت و بازرسی شهرستان بهاباد 2 حلقه چاه غیرمجاز با همکاری دادستانی وعوامل انتظامی پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین از تقلیل منصوبات 3 حلقه چاه دارای اضافه برداشت در این شهرستان خبر داد و گفت: جهت تحقق برنامه عملیاتی سال 1401 اقدامات حفاظتی و بازدید گروه های گشت و بازرسی بصورت مستمر انجام خواهد شد.

کد خبر: 2824
  تاریخ خبر : 1401/03/31
 33