کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010220

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شهرداری مروست

ابرکوه

5161118

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

2

چاه سید حبیب موسوی و شرکاء

ابرکوه

5160862

کارشناس اخذ توضیح گردید.

3

چاه حسین کریمی

ابرکوه

5160538

با تغییر محل چاه موافقت گردید.

4

چاه جلیل آباد

مروست

5230425

با تغییر محل چاه موافقت گردید.

 
کد خبر: 2784
  تاریخ خبر : 1401/02/21
 ابراهیمی
 234