کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010218

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره 34 یزدگرد

یزد

5040725

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

2

چاه آشامیدنی شماره 35 یزدگرد

یزد

5040726

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

3

چاه آشامیدنی شماره 2 ندوشن (ناحیه صنعتی ندوشن)

میبد

5170057

پرونده اعاده گردید

4

قنات محمدآباد رشکوئیه

تفت

5150403

با حفر پیشکار موافقت گردید

5

قنات آب آشامیدنی محله های راسخی، توده و خسکک سخوید

تفت

5150488

با حفر پیشکار موافقت گردید

6

چاه آشامیدنی روستاهای خامس آباد، امیرآباد، لعل آباد و حسین آباد

تفت

5060420

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه آشامیدنی مزرعه حسن سانیج

تفت

5060076

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه آشامیدنی مجتمع غدیر

تفت

5151169

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

9

چاه نصرت الله حیدری و شرکاء

خاتم

5240363

پرونده اعاده گردید

10

چاه اضطراری شرکت آب منطقه ای (مهریز)

مهریز

5050273

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

11

قنات اسطح

ابرکوه

5160625

حفر پیشکار مردود اعلام گردید

12

چاه صفائیه

مروست

5230101

با کف شکنی چاه موافقت گردید

13

چاه یحیی آباد هرات

خاتم

5240427

با لایروبی چاه موافقت گردید

14

چاه به جای قنات مزرعه شاطر

تفت

5150505

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

 
کد خبر: 2782
  تاریخ خبر : 1401/02/20
 56