کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000902

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره 6 قاسم آباد

یزد

5040460

پرونده اعاده گردید

2

چاه آشامیدنی شماره 7 قاسم آباد

یزد

5040461

پرونده اعاده گردید

3

چاه آشامیدنی شماره 8 قاسم آباد

یزد

5040462

پرونده اعاده گردید

4

چاه آشامیدنی شماره 13 قاسم آباد

یزد

5040345

پرونده اعاده گردید

5

چاه آشامیدنی شماره 12 خیر آباد

یزد

5040412

پرونده اعاده گردید

6

چاه آشامیدنی شماره 27 قاسم آباد

یزد

5040410

پرونده اعاده گردید

7

چاه آشامیدنی شماره 11 خیر آباد

یزد

5040132

پرونده اعاده گردید

8

چاه آشامیدنی نجف آباد

یزد

5040105

پرونده اعاده گردید

9

چاه آشامیدنی شماره 3 خیابان کاشانی

یزد

5040611

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

چاه علی آباد چاهوک

یزد

5040142

با کف شکنی چاه دستی و حفر گالری موافقت گردید

11

چاه منطقه ویژه اقتصادی یزد

یزد

5080017

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

12

چاه غیرمجاز احمد زارع

تفت

5151367

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

13

چاه کشتارگاه معین دام یزد

مهریز

5051139

با تغییر محل چاه موافقت گردید

14

چاه غیرمجاز صادقیان

یزد

5040700

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

15

قنات ده علی آسفیج

بهاباد

5200096

با کف شکنی قنات موافقت گردید

16

چاه اصغر ملایی و شرکاء

خاتم

5240376

با لایروبی چاه دستی موافقت گردید

 
کد خبر: 2673
  تاریخ خبر : 1400/09/03