کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000818

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات حجت آباد علی آباد

اشکذر

5030017

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

2

چاه خانگی عباس شیخ علیشاهی

 تفت

5070671

کارشناس اخذ توضیح گردید.

3

قنات محمدآباد لای اشکسته

تفت

5150709

با کف شکنی قنات موافقت گردید.

4

قنات چاه متک

اردکان

5220108

با حفر پیشکار موافقت گردید.

5

چاه واحد شن و ماسه محمدحسین افخمی

میبد

5020763

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

6

چاه محمدتقی ثقفی و شرکاء

اردکان

5020486

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

7

چاه نصرت اله حیدری و شرکاء

خاتم

5240363

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید.

8

چاه سهم آباد پایین

مروست

5230217

لایروبی چاه مردود اعلام گردید.

9

چاه حسین آباد عابدی

مروست

5230218

حفر گالری مردود اعلام گردید.

10

قنات مزرعه چاه کاظم

اردکان

5220153

با ثبت قنات موافقت گردید.

11

قنات مزرعه قاسم آباد کوچک

اردکان

5010153

با ثبت قنات موافقت گردید.

12

قنات فتح آباد

خاتم

5240570

پمپاژ آب قنات مردود اعلام گردید.

13

قنات گزستان اردکان

اردکان

5020664

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2662
  تاریخ خبر : 1400/08/19