کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000718

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات مزرعه شاطر

تفت

5150505

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

2

چاه مزد آباد

مروست

5230242

با حفر گالری موافقت گردید.

3

چاه شماره یک فتح آباد احمد آباد

اردکان

5020004

با لایروبی چاه موافقت گردید.

 
کد خبر: 2637
  تاریخ خبر : 1400/07/19