کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000630

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه پارک جنگلی شهید پایدار

اردکان

5020263

پرونده اعاده گردید.

2

شرکت تعاونی مرغ گوشتی لاله

یزد

5040419

پرونده اعاده گردید.

3

چاه دستی شماره4 آب منطقه ای (معدن اسمالون)

مروست

5230533

کارشناس اخذ توضیح گردید.

4

چاه علی قوامی ( حاج محمود نیکخواه)

ابرکوه

5161003

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید.

5

چاه به جای قنات نبادان

ابرکوه

5161019

حفر گالری مردود اعلام گردید.

6

چاه رضا علی  فلاح و شرکاء

ابرکوه

5160493

لایروبی چاه مردود اعلام گردید.

7

چاه مرغداری حسین دو پیکر

مهریز

5051151

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

8

چاه بی بی زهرا  خانجانخانی

مهریز

5051402

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

9

چاه محمدتقی ثقفی و شرکاء

اردکان

5020486

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

10

چاه شماره 10 آشامیدنی فرهنگ (میدان باهنر)

یزد

5040098

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

قنات محمدآباد حاجی

تفت

5150747

با حفر پیشکار موافقت گردید.

12

قنات رضائیه

بافق

5180383

با حفر پیشکار موافقت گردید.

13

قنات حجت آباد زردین

تفت

5150675

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید.

14

قنات مزرعه علیبمان  باقر

تفت

5060865

با ثبت قنات موافقت گردید.

 
کد خبر: 2623
  تاریخ خبر : 1400/06/31