کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000623

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه سعید آباد بهادران

مهریز

5130129

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

2

چاه آشامیدنی شماره 4 هنزاء و سید آباد

مهریز

5071016

کارشناس اخذ توضیح گردید

3

چاه عباسقلی زارع

ابرکوه

5160510

با حفر گالری موافقت گردید

4

چاه کرم منصوری و شرکاء

ابرکوه

5160846

با حفر گالری موافقت گردید

 
کد خبر: 2618
  تاریخ خبر : 1400/06/28