کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000609

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره یک مولا خانی

خاتم

5240100

با لایروبی چاه دستی موافقت گردید

2

چاه کشاورزی گروه مفتح

خاتم

5240067

با ادامه حفاری موافقت گردید

3

چاه امیرآباد هرات (امیرخان)

خاتم

5240315

ادامه حفاری مردود اعلام گردید

4

چاه نصرت اله حیدری و شرکاء

خاتم

5240363

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه شرکت کامران و شرکاء

خاتم

5230233

حفر گالری مردود اعلام گردید

6

چاه به جای قنات شهرآباد

ابرکوه

5160608

با حفر گالری موافقت گردید

7

چاه شرکت تعاونی رئیس آباد ابرکوه

ابرکوه

5160624

با تمدید پروانه حفر چاه دستی موافقت گردید

8

چاه کشاورزی احمد شیخی

ابرکوه

5160151

با حفر گالری موافقت گردید

9

قنات رضائیه

بافق

5180383

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

قنات آشترک 2 (دوازده امام)

بهاباد

5200186

کارشناس اخذ توضیح گردید

11

قنات بهشت آباد ببروئیه

بهاباد

5200094

با حفر پیشکار موافقت گردید.

12

چاه آب آشامیدنی مزرعه کلانتر

میبد

5020303

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

13

چاه نادر صادقیان

یزد

5040284

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

14

چاه شرکت تعاونی لعاب فیروز یزد

تفت

5060131

پرونده اعاده گردید

15

چاه شرکت سهامی فخار یزد

یزد

5040123

با تغییر نوع مصرف آب چاه موافقت گردید

16

سیستم آبیاری تحت فشار آقای محمدعلی استاد غلامی

مهریز

1100598

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

 
کد خبر: 2608
  تاریخ خبر : 1400/06/10