کمیسیون

کمیسیون 14000422

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره 5 کوثر

اردکان

5040426

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

2

چاه به جای قنات مبارزآباد

میبد

5020287

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

3

چاه شرکت رز برگ

یزد

5040400

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه  آشامیدنی شماره 14 کوبیه

تفت

5060293

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

5

چاه به جای قنات عبدالرضایی

تفت

5150208

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

6

چاه شهرک صنعتی صدوق

اشکذر

5030363

با افزایش بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه به جای قنات بموئیه

بهاباد

5200011

کارشناس اخذ توضیح گردید.

8

  چاه آبزی پروران آسفیج

بهاباد

5200150

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

9

چاه خیراله رنجبر

ابرکوه

5160272

با حفر گالری موافقت گردید.

10

چاه سیدجلال داوودی و شرکاء

ابرکوه

5160251

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

11

چاه  داود حیدری و شرکاء

خاتم

5240453

کارشناس اخذ توضیح گردید.         

12

چاه محمدآباد

خاتم

5240099

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

13

چاه امیرآباد

خاتم

5240315

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید.

 
کد خبر: 2578
  تاریخ خبر : 1400/04/27