کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000415

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

قنات دولت آباد

بافق

5180386

حفر چاه به جای قنات مردود اعلام گردید.

2

چاه ابوالفضل امیدوار

ابرکوه

5160755

با حفر گالری موافقت گردید.

3

چاه شماره یک علی فیروزی

ابرکوه

5160487

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید.

4

چاه امیر دهقان چناری

مهریز

5051181

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

5

چاه شرکت رز برگ

یزد

5040400

پرونده اعاده گردید.

6

چاه گروه کشاورزی مفتح

خاتم

5240067

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

7

چاه عباس آباد ایروانی

خاتم

5230443

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

8

ترمینال ضبط پسته آقای عباسعلی تاج آبادی

خاتم

1031353

با تامین آب ترمینال ضبط پسته موافقت گردید.

 

 

کد خبر: 2566
  تاریخ خبر : 1400/04/16