کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000115

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه عزیزاله قلعه خانی

یزد

5040632

با لایروبی چاه موافقت گردید.

2

چاه مرتضی بابایی

یزد

5030278

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

3

چاه محمد قادری

یزد

5030274

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

چاه داود فاتحی و شرکاء

ابرکوه

5160492

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید.

5

چاه رحیم شمس اسفندآبادی و شرکاء

ابرکوه

5160075

کارشناس اخذ توضیح گردید.

6

چاه به جای قنات مهدی آباد

اردکان

5020313

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه ترمینال پسته مرتضی احمدی

میبد

5020855

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه هدایت رنجبر

بافق

5180049

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه سیدجلیل کاکاء

تفت

5060379

با تغییر نوع مصرف آب چاه موافقت گردید.

10

چاه سربرزی ( رضا حیدری و شرکاء)

خاتم

5240386

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

چاه تلمبه شور

خاتم

5240420

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید.

12

قنات حسین آباد تنگ چنار

مهریز

5050118

با حفر پیشکار قنات موافقت گردید.

13

سیستم آبیاری تحت فشارآقای سیدمحمد یزدی

اشکذر

1100619

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه عزیزاله قلعه خانی

یزد

5040632

با لایروبی چاه موافقت گردید.

2

چاه مرتضی بابایی

یزد

5030278

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

3

چاه محمد قادری

یزد

5030274

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

چاه داود فاتحی و شرکاء

ابرکوه

5160492

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید.

5

چاه رحیم شمس اسفندآبادی و شرکاء

ابرکوه

5160075

کارشناس اخذ توضیح گردید.

6

چاه به جای قنات مهدی آباد

اردکان

5020313

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه ترمینال پسته مرتضی احمدی

میبد

5020855

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه هدایت رنجبر

بافق

5180049

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه سیدجلیل کاکاء

تفت

5060379

با تغییر نوع مصرف آب چاه موافقت گردید.

10

چاه سربرزی ( رضا حیدری و شرکاء)

خاتم

5240386

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

چاه تلمبه شور

خاتم

5240420

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید.

12

قنات حسین آباد تنگ چنار

مهریز

5050118

با حفر پیشکار قنات موافقت گردید.

13

سیستم آبیاری تحت فشارآقای سیدمحمد یزدی

اشکذر

1100619

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه عزیزاله قلعه خانی

یزد

5040632

با لایروبی چاه موافقت گردید.

2

چاه مرتضی بابایی

یزد

5030278

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

3

چاه محمد قادری

یزد

5030274

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

چاه داود فاتحی و شرکاء

ابرکوه

5160492

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید.

5

چاه رحیم شمس اسفندآبادی و شرکاء

ابرکوه

5160075

کارشناس اخذ توضیح گردید.

6

چاه به جای قنات مهدی آباد

اردکان

5020313

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه ترمینال پسته مرتضی احمدی

میبد

5020855

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه هدایت رنجبر

بافق

5180049

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه سیدجلیل کاکاء

تفت

5060379

با تغییر نوع مصرف آب چاه موافقت گردید.

10

چاه سربرزی ( رضا حیدری و شرکاء)

خاتم

5240386

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

چاه تلمبه شور

خاتم

5240420

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید.

12

قنات حسین آباد تنگ چنار

مهریز

5050118

با حفر پیشکار قنات موافقت گردید.

13

سیستم آبیاری تحت فشار آقای سیدمحمد یزدی

اشکذر

1100619

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2479
  تاریخ خبر : 1400/01/18